HART dbá na ochranu 
osobních údajů

Osobní údaje patří k právně chráněným statkům. Každý člověk má právo na ochranu svého soukromí jako jedné z nejdůležitějších oblastí svého života. HART ji také chrání.


 

1. Co je to GDPR?
GDPR je všeobecně používaná zkratka pro Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), Úř. věst. EU L č. 119, str. 1 (dále jen GDPR).

2. Co je účelem GDPR?
Základním účelem nových regulací je zlepšení ochrany osobních údajů fyzických osob a sladění zásad pro zpracování osobních údajů na území Evropské unie.

3. Od kdy platí GDPR?
GDPR platí od 25.5.2018.

4. Kdo je správcem údajů?
Jakým způsobem lze kontaktovat HART ohledně GDPR? Správcem vašich údajů jsme my, tj .: „HART” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Opolí, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, zapsaná v Rejstříku podnikatelských subjektů Vnitrostátního soudního rejstříku (KRS) vedeném Okresním soudem v Opolí, VIII. hospodářské oddělení Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000170602, NIP (DIČ): 7542748922, REGON 532402005, základní kapitál 4.550.000,00 PLN (dále jen: HART). Ohledně vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese rodo@hartphp.com.pl.

5. Je třeba v souvislosti s GDPR kontaktovat HART?
Ne, není to nutné, stačí se seznámit s níže uvedenými informacemi, jež jsou k dispozici na těchto stránkách.

6. Jakým způsobem shromažďuje HART vaše údaje?
Shromažďujeme údaje od vás především v rámci našich obchodních vztahů – prostřednictvím zahájení spolupráce, uzavírání smluv, zadávání objednávek, vytváření účtů pro přístup k systémům, vyřizování reklamací, organizování školení nebo vyjádření z vaší strany přání dostávat newslettery. Zpracováváme také osobní údaje jiných správců údajů které nám byly pověřeny za účelem poskytování našich služeb, v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvách.

7. Na jakém základě a jak dlouho zpracovává HART vaše osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a na následujícím právním základě:

a) za účelem uzavření a splněnísmlouvy, včetně realizace objednávek a zaručení správné kvality služeb – po dobu platnosti smlouvy (včetně realizace objednávky) a vyúčtování po jejím ukončení na základě čl. 6 odst. 1 b GDPR (tento právní základ bude dále označován jen: provádění smlouvy);

b) za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují, na základě čl. 6 odst. 1 c GDPR (tento právní základ bude dále označován jen: právní povinnost), např.:
- vystavování a uchovávání faktur a jiných účetních dokladů,
- vyřizování reklamací a poskytování na ně odpovědí, které budeme používat po následující dobu: - po dobu vyžadovanou právními předpisy pro uchovávání údajů, např. daňovými,
- po dobu plnění povinností, např. vystavování faktur, nebo po dobu vyžadovanou právními předpisy, během níž můžeme nést právní důsledky z neplnění uložených zákonem povinností, např. obdržet peněžní pokutu od státních nebo samosprávních úřadů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR (dále bude tento právní základ označován jen jako: náše oprávněné zájmy),

c) za účelem přímého marketingu – k tomuto účelu zasílání elektronickou cestou nabídek, jakož i obchodních a propagačních informací (právní základ: náše oprávněné zájmy), po dobu platnosti smlouvy, dokud neodvoláte souhlas nebo nepodáte námitku se zpracováním vašich údajů k tomuto účelu;

d) za účelem uplatňovánínároků a obrany proti nárokům – po dobu platnosti smlouvy (právní základ: provádění smlouvy), do uplynutí doby promlčení nároků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi námi, a v případě že budeme uplatňovat nároky – po dobu trvání příslušných řízení (právní základ: náše oprávněné zájmy).

8. Jaká máte práva v souvislosti s GDPR?
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů firmou HART vám přísluší následující oprávnění:

        a) na přístup k vašim osobním údajům,
        b) k odstranění vašich osobních údajů,
        c) na aktualizaci/opravu vašich osobních údajů,
        d) na přenositelnost vašich osobních údajů,
        e) na omezení zpracování vašich osobních údajů.

Můžete rovněž vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po vznesení takové námitky budeme povinni ukončit zpracování vašich údajů pro tyto účely.
Ve zvláštních opodstatněných případech můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování námi vašich osobních údajů,je-li právním základem pro jejich použití náš oprávněný zájem nebo veřejný zájem. Poté již nebudeme oprávněni zpracovávat osobní údaje, kterých se týká námitka na tomto základě, ledaže prokážeme, že existují: důvody pro zjištění, uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům nebo důležité právně opodstatněné důvody pro zpracování osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
Rozsah oprávnění a případy, ve kterých je můžete uplatnit, vyplývají z právních předpisů a závisí mimo jiné na právním základě pro jejich využívání společností HART.
Pro uplatnění výše uvedených oprávnění kontaktujte nás na adrese rodo@hartphp.com.pl.
Smazání, přenesení, omezení a vznesení námitky proti zpracování údajů může ovlivnit poskytování služeb a může mít za následek znemožnění jejich plnění řádným způsobem.

9. Musíte souhlasit se zpracováním údajů společností HART?
Určité kategorie údajů jsme oprávněni zpracovávat bez vašeho dodatečného souhlasu, potřebujeme však váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro jiné účely, než ty, které jsou stanoveny právními předpisy. Udělení souhlasu není povinné, a byl-li dán souhlas, může být kdykoli odvolán (to však neovlivní zákonnost využití vašich údajů před odvoláním takového souhlasu).

Za účelem uplatnění výše uvedených práv nás prosím kontaktujte na adrese rodo@hartphp.com.pl.

10. Předává společnost HART vaše údaje mimo EHP?
Nepředáváme vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor (který zahrnuje Evropskou unii, Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Bude-li však během naší spolupráce zapotřebí takové údaje předat, uděláme to v rozsahu povoleném právními předpisy.

11. Lze podat stížnost v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?
Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností HART porušuje právní přepdpisy.

12. Služba Newsletter
Služba Newsletter spočívá v zasílání společností Hart na uvedenou uživatelem této služby e-mailovou adresu e-mailových zprav obsahujících informace o nabídce společnosti Hart aakčních nabídkách organizovaných Podnikem. Uzavřením smlouvy o poskytování služby Newsletter sespolečností Hart zpřístupňuje uživatel na základě svého souhlasusvou e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři na webových stránkách Podniku za účelem přijímání e-mailových zpráv uvedených v Pravidlech Newsletteru. Údaje týkající se služby lze nalézt na stránkách: https://hartphp.com.pl/cz/pravidla-newsletteru.

13. Soubory cookie
Portály www.hartphp.com.pl, store.hartphp.com.pl www.zamowienia.hartphp.com.pl používají soubory cookie. Tyto soubory jsou shromažďoványke shromažďování informací za účelem přizpůsobení prodeje jednotlivým produktům, individuálním potřebám a preferencím zákazníků. Soubory cookie jsou ukládány webovým prohlížečem na pevný disk zákazníka a neslouží přímo shromažďování osobníchúdajů. To znamená, že zákazník může ve svém webovém prohlížeči vypnout obsluhu cookies, tím však omezí nebo zcela vyloučí možnost používání webových stránek: www.hartphp.com.pl a www.zamowienia.hartphp.com.pl. Kompletní informace o službě se nacházejí v Pravidlech souborů cookie na stránkách: https://www.hartphp.com.pl/cz/soubory-cookie.

14. Google Analitics
Portál www.hartphp.com.pl používá Google Analytics. Činnost spočívá v analýze internetových služeb nabízených společností Google Inc. („Google”). Google Analytics používá tzv. „Cookies” https://www.hartphp.com.pl/cz/soubory-cookie. Informace získané pomocí souboru cookie o tom, jak používáte tyto webové stránky, jsou obvykle přenášeny na server Google a tam ukládány. Pokud aktivujete anonymizaci IP na těchto webových stránkách na území členských států Evropské unie nebo v ostatních zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, bude vaše IP adresa zkrácena společností Google. Na žádost vlastníka těchto webových stránek využívá společnost Google tyto informace k analýze vašeho způsobu používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu ve prospěch vlastníka webových stránek. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics není společností Google kombinována s jinými údaji.

Lze zabránit ukládání souborů cookie, a to provedením příslušných nastavení v softwaru prohlížeče https://www.hartphp.com.pl/cz/soubory-cookie. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit stahování dat získaných pomocí souboru cookie o způsobu používání webových stránek (včetně IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to stažením a instalací zásuvného modulu k prohlížeči, jež je dostupný na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tyto webové stránky používají Google Analytics s příponou„anonymizeIp()”. To znamená, že IP adresy jsou po zkrácení dále zpracovávány, aby se vyloučila možnost jejich odkázání na konkrétní osoby. Pokud v případě osobních údajů shromážděných o vás je možné je odkázat na konkrétní osobu, je takový odkaz okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.
Google Analytics používáme k analýze využití našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování. Díky získaným statistikám můžeme naši nabídku vylepšovat a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Pokud jde o výjimečné případy, kdy se osobní údaje přenášejí do USA, společnost Google dodržuje dohodu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
Informace o externím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
Informace o ochraně osobních údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. 
Prohlášení o ochraně osobních údajů: policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Společnost Hart jakožto správce vašich osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila všechny prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů před jejich náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, využitím nebo přístupem v souladu se všemi platnými předpisy.

Za tímto konkrétním účelem pozvala společnost Hart ke spolupráci odborníky v oblasti GDPR a ISO 27001:2015 a provedla úplné přizpůsobení výše uvedeným souborům norem v oblasti zpracování osobních údajů.

KONTAKT A INFORMACE O GDPR:
„HART” Sp. z o.o.
ul. Morcinka 43
45-531 Opole
rodo@hartphp.com.pl

Viz také

Pravidla newsletteru

Zobrazit více

Soubory cookie

Informace o souborech cookie

Zobrazit více