Co to jest Newsletter?

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres e-mail informacji o bieżących ofertach i promocjach firmy HART.

Regulamin usługi Newsletter

§ 1. 

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Hart Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170602, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 123 320 000 zł, NIP 754-27-48-922, REGON: 532402005, zwany dalej „Hart”.

§ 2.

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Hart na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Firmy Hart i promocjach organizowanych przez Przedsiębiorstwo.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Hart, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3.

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4.

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.hartphp.com.pl w zakładce dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „zapisz mail”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Hart Sp. z o.o.
2. Następnie Hart na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności i ochrony danych osobowych. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i ochrony danych osobowych i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Hart, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


§ 5.

Hart informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6.

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 7.

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: rodo@hartphp.com.pl, pocztą na adres Hart podany w postanowieniu § 1 Regulaminu, osobiście pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu lub może anulować subskrypcję klikając w otrzymanym newsletterze w link anuluj subskrypcję.

§ 8.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.


§ 9.

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: rodo@hartphp.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Hart.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Hart.
3. Hart rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 10.

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Hart lub w oknie rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

Zobacz również

Polityka prywatności

zobacz więcej

Pliki cookies

Informacje o plikach cookies

zobacz więcej