Regulamin usługi Newsletter

§ 1.
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Hart Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170602, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 123 320 000,00 zł, NIP 754-27-48-922, REGON: 532402005, zwany dalej „Hart”.

§ 2.
1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez „Hart” na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających treści marketingowe, informacje handlowe dotyczące oferty „Hart", promocje organizowane przez „Hart” oraz innych informacji dotyczących „Hart” oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z „Hart”, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez „Hart”, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
4. Korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem związanym z: złośliwym oprogramowaniem (ang. Malware), programami szpiegującymi (ang.Spyware), spam – niechcianymi i niezamawianymi wiadomościami elektronicznymi, wyłudzaniem poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing), włamaniem do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich oraz możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego.

§ 3.
1. Korzystać z usługi Newsletter może każdy zarejestrowany Użytkownik, który w sekcji Ustawienia-Zgody marketingowe poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „zapisz mnie” lub „zapisz ustawienia”, co powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do „Hart”.
2. Dobrowolne podanie i przesłanie podanego adresu e-mail oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności, potwierdzenie zapoznania się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez „Hart”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 4.
Poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

§ 5.
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skorzystanie z linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej przekazywanej od „Hart” wiadomości, odznaczenie wyrażonej zgody w formularzu dostępnym pod adresem: https://store.hartphp.com.pl/Account/MarketingAgreement lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: rodo@hartphp.com.pl,pocztą na adres „Hart” podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
4. „Hart” może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5. „Hart” ma prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
§ 6.


Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

§ 7.
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: rodo@hartphp.com.pl, pocztą bezpośrednio na adres „Hart” podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez „Hart”.
3. „Hart” rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8.
1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z „Hart” lub w oknie rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
3. „Hart” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie https://www.hartphp.com.pl/regulamin-newslettera . Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez „Hart” lub z chwilą ich publikacji.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2024 i dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.hartphp.com.pl/regulamin-newslettera w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

  • pdf

    Regulamin Newslettera

    572kB